Орос Англи
Үйлдвэрийн зориулалттай будаг

Цаг агаарын -40С-ээс +60С температурын хүйтэн сэрүүний нөхцөлд гудамж, авто замын зорчих хэсгийн зурвас, явган хүний гарцын тэмдэглэгээг будахад хэрэглэнэ. Түүнчлэн шатахуун түгээгүүрийн станцын талбайг бэхжүүлэх, эдэлгээг уртасгах зорилгоор асфальт, асфальтобетон, цементобетоныг будаж хэрэглэнэ.

Техникийн үзүүлэлт:

 • Хаталтын хугацаа 3 зэрэглэл хүртэл, температурын хязгаарт:
  • (20+-2)0С, 15-30 мин
 • ТМЛ төрлийн маятник багажийн хэмжилтээр хучилтын хатуулаг чанар, харьцангуй нэгж:
  • 0.05-аас  багагүй
 • Харьцангуй зуурамхай чанар:
  • (20+-0.5)0С, 40-80 с
 • Ууршихгүй бодисын хэмжээ:
  • 70-79 %
 • Хатсаны дараах хучилт:
  • 350 г/м2-аас ихгүй
 • 4мм-ийн диаметрийн тулгууртай ВЗ-246 төрлийн вискозиметрийн хэмжилтээр, харьцангуй зуурамхай чанар:
  • (20+-0.5)0С, 120-200 с
 • Нягт:
  • 1.4-1.6 г/см3
 • Эмалийн шилд наалдах наалдац АС2 ангилалд:
  • 2 балл
 • Гэрэлтэлтийн коэффициент:
  • 80 %-аас багагүй
 • Усны статик нөлөөнд гадаргын тогтоц:
  • (20+-2)0С, 48-аас багагүй
 • Эмалийн элэгдлийн зэрэг СП2 ангилалд:
  • 80 мкм-аас ихгүй